Kontaktinformation:

Odin Fyringsolie El & Naturgas
Enggårdsvej 16
2610 Rødovre

Telefon 21 645 645

E-mail

Åbningstider:

1. oktober - 30 april åbent alle dage fra kl. 07.00 - 20.00.

1. maj - 30. september åbent alle hverdage fra kl. 08.00 - 17.00.

Send link til en venUdskriv denne side
Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE

Her henvises til leverings betingelser ved OK amba.

Oliefyrservice:

Ved det årlige serviceeftersyn opnås ifølge Energistyrelsen en energibesparelse på gennemsnitligt 625 kWh. Der ydes i den anledning et energisparetilskud, som fratrækkes på din faktura. Ved udbetaling af tilskuddet overgår retten til at indberette energibesparelsen til Odin Fyringsolie, og energibesparelsen kan derfor ikke indberettes til andet energiselskab. Tilkald for oliefyrservice starter indenfor normal arbejdstid med et startgebyr p.t kr. 532,- eskl. moms.

LEVERINGS BETINGELSER TRÆPILLER

Vi tilbyder Dem sikker forsyning af træpiller.

ODIN FYRINGSOLIE El & NATURGAS garanterer, at de leverede produkter til enhver tid er i overensstemmelse med den danske standard og de lokale restriktioner.

Alle produkter leveres i tankbil (løs vægt) eller fragtmand direkte til bruger. Odin Fyringsolie levere træpiller landsdækkende på same vilkår og betingelser (ekskl. ikke brofaste øer).

Normal levering vil kunne ekspederes for løs vægt 1-10 hverdage og i paller 1-10 hverdage.

Pris for træpiller er altid den gældende listepris, minus opnåede rabatter, ved leveringen på adressen.

Betaling for træpiller: Efter leveringen af træpiller vil chaufføren aflevere en kvittering på adressen. På denne kvittering kan aflæses den leverede mængde træpiller på adressen. Herefter vil kunden med post modtage en faktura for den leverede mængde træpiller. Med mindre andet er aftalt er betalingsfristen 14. dage fra leveringsdagen.

Løs vægt leveres med max 20 m længde på blæseslange. Ved længere afstande skal der være glat rør til rådighed som chaufføren kan tilkoble mellem slange og indblæsning. Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke kobles slange til indblæsningsstuds i højder over 2 meter. Ved leverings længder over 20 meter vil der være risiko for at træpiller tager skade. Ligeledes hvis modtager anlæget ikke er monteret med cyklon for sikker modtagelse af træpiller. I sådanne tilfælde ydes der ingen garanti for de leverede træpiller.

Levering i sække kræver sikker grund for transport med palleløfter. Såfremt sikker grund ikke er muligt aflæsses på anvist sted hvor sikker grund forefindes.

Tillæg: Mindste levering i løs vægt er 3.000 kg, ellers påføres transporttillæg på 400 kr. ekskl. moms. Mindste levering i sække er 2 paller på Sjælland og 3 paller i Jylland og på øerne, ellers påføres transporttillæg på 320 kr. ekskl. moms. Vi vil så vidt muligt opfordre vore kunder til, at aftage 3 paller ved hver bestilling. Dette for at spare vores miljø og kørsel alt sammen til fælles bedste.
Der opkræves tillæg for levering og kørsel under vanskelige forhold. Tillæg er 0,15 kr./palle/m.

For løse træpiller gælder, at kan der ikke aflæsses den bestildte mængde faktureres for småsalgs levering samt for omkostninger som følge af hjemkørsel og aflæsning af den tilbageleverede vare jf. den til enhver tid gældende tarif.

Efter en nøje vurdering vil levering til erhverv, nye kunder, lejebolig eller bolig som er sat til salg kun kunne ske imod kontant forudbetaling.

Odin Fyringsolie forbeholder sig ret til evt. at annulere en leverange hvis denne ikke er økonomisk forsvarlig, at udbringe. Dette kan skyldes en lille mængde i et yderområde eller levering i perioder med et lavt afsætning.

LEVERINGS BETINGELSER NATURGAS

Vi tilbyder Dem sikker forsyning af Naturgas i samarbejde med OK amba.
ODIN FYRINGSOLIE EL & NATURGAS (senere benævnt ofeg) garanterer, at de leverede produkter til enhver tid er i overensstemmelse med den danske standard og de lokale restriktioner.

1. Generelle bestemmelser

Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra ofeg til kunden, hvor denne naturgas hovedsagelig er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden. Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af kundens leveringsaftale med ofeg. Henvisning til leveringsaftalen omfatter også disse leveringsbetingelser. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem de individuelle vilkår indeholdt i kundens leveringsaftale med Odin Fyringsolie & Naturgas og disse leveringsbetingelser, skal de individuelle vilkår have forrang for leveringsbetingelserne. Det er en forudsætning for ofeg, at kunden er tilsluttet distributionsnettet via sit lokale distributionsselskab og til enhver tid opfylder de dele af distributionsselskabets distributionsbetingelser, der er nødvendige for, at ofeg kan opfylde sin leveringsforpligtelse.

2. Levering

Indenfor forsyningsråde omfatter leverancen naturgas inklusiv transport og afgifter. Leveringsstedet er ved afgangshanen på kundens gasmåler (målerstedet). Betaling for transport i distributionsnettet og afgifter opkræves af det lokale distributionsselskab. Gaskvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecikationer i gasreglementet. Kunden aftager naturgas efter behov. Ofeg har dog ret til midlertidigt at ophøre med forsyningen i de tilfælde, hvor distributionsselskabet afbryder forsyningen.

3. Måling og afregning

Afregning sker som a conto afregning. A contobeløb opkræves ud fra et skønnet årsforbrug. Endelig afregning sker årligt og ved aftalens ophør på grundlag af det faktisk målte naturgasforbrug. Afregningsgrundlaget er de forbrugsdata, som ofeg modtager fra distributionsselskabet. Kunden skal acceptere eventuel efterregulering af regninger som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller distributionsselskabets korrektion af forbrugsdata efter målefejl. Efterregulering ved målefejl nder sted for en periode svarende til efterregulering af regninger fra distributionsselskabet ved målefejl.

4. Priser, gebyrer og betalingsbetingelser

Priser på naturgas og gebyrer fremgår af ofeg´s hjemmeside, og kan desuden rekvireres hos ofeg. Ofeg kan ændre gebyrer og priser eller prisberegningsmetode med 2 måneders varsel efter reglerne i punkt 10, medmindre ændringen skyldes regulatoriske forhold, hvor varslet kan være kortere.

Regninger fra ofeg er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato, samt hvortil betaling skal ske. Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr, og der beregnes rente efter renteloven. Kunden skal betale omkostningerne til eventuel inddrivelse af restancer, herunder omkostninger til retslig inkasso. Ofeg kan kræve depositum eller anden sikkerhed for kundens betaling, såfremt ofeg vurderer, at der foreligger eller det forventes, at der opstår en begrundet risiko for tab.

5. Misligholdelse

Hvis en part væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har den anden part ret til at ophæve aftalen. Hvis kunden misligholder sine betalinger over for Ofeg, kan indberetning herom ske til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Ophævelse af aftalen kan føre til afbrydelse af naturgasforsyningen som følge af manglende naturgasleverandør. Ved dødsfald, anmeldelse af betalingsstandsning, begæring om konkurs, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering, skal ofeg underrettes. Ofeg kan i disse tilfælde kræve forudbetaling eller sikkerhed for betaling.

6. Ansvar og force majeure

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet erfastsat i disse leveringsbetingelser eller i en skriftlig aftale mellem parterne. Ofeg er dog uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som kunden måtte lide i sin egenskab af erhvervsdrivende, medmindre  ofeg har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Dersom ofeg eller kunden bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, suspenderes de forpligtelser, som påhviler den pågældende part så længe opfyldelseshindringen består. Den pågældende part skal straks give den anden part meddelelse herom, herunder oplyse om de nærmere enkeltheder og den forventede varighed af force majeure. Den pågældende part skal søge at overvinde force majeure situationen så hurtigt som muligt. Force majeure betyder omstændigheder, der indtræder efter aftaleindgåelsen, og som er uden for den pågældende parts kontrol, såfremt den pågældende part har udvist den omhu, som kræves, og som ikke med rimelighed kunne overvindes. Følgende omstændigheder skal under forudsætning af, at ovenstående er opfyldt, altid betragtes som force majeure:

Ekstraordinære naturbegivenheder (herunder lynnedslag og oversvømmelse), krige, eksplosioner, brande, hærværk, edb-manipulation, sammenbrud eller skade på maskiner, rørledninger og hjælpeanlæg, frysning eller hydratdannelse i ventiler og rørledninger, svigt af eller forsinkelse hos transportører eller underleverandører og arbejdsstridigheder, uanset om den berørte part selv deltager i konikten. Force majeure foreligger endvidere, hvis force majeurebegivenheden medfører, at den berørte part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige udgifter kan opfylde sine forpligtelser. Force majeure hos transmissionsselskabet, distributionsselskabet og ofeg’s gasleverandører kan påberåbes af ofeg som force majeure mellem ofeg og kunden.

7. Løbetid, ophør og overdragelse

Aftalen løber fra ikrafttræden og indtil videre. Aftalen kan opsiges, hvis kunden eller ofeg giver den anden part skriftlig varsel herom på mindst 30 dage til ophør den 1. i en måned med de nedenstående fravigelser.

a) Flytning

Hvis kunden fytter, skal ofeg have skriftlig meddelelse herom senest i forbindelse med, at flytningen finder sted. Ved flytning forstås her, at kunden frafytter målerstedet, og at en ny kunde, der køber og anvender naturgas til eget forbrug, tilflytter målerstedet. Hvis ofeg får meddelelse om flytning samt navn på den nye kunde fra kunden eller via distributionsselskabet anses og anerkendes dette som en opsigelse af leveringsaftalen. Ved flytning ophører leveringsaftalen, herunder kundens hæftelse for naturgasforbruget, når der er foretaget måleraflæsning eller beregnet et naturgasforbrug af distributionsselskabet, og flytningen er korrekt meddelt til ofeg. Kunden har ret til at få overført leveringsaftalen til en ny adresse i Danmark, hvor der er indlagt naturgas, hvis skriftlig meddelelse herom er ofeg i hænde senest syv dage før flytning.

b) Leverandørskift

Hvis ofeg får meddelelse fra kunden eller via distributionsselskabet om, at kunden har skiftet leverandør, anses og anerkendes dette som en opsigelse af aftalen med virkning fra den dag, hvor den nye gasleverandør påbegynder forsyningen af kunden. Ved aftaleforholdets ophør skal ofeg fremsende slutafregning til kunden senest to måneder efter, at ofeg har modtaget måledata og andre øvrige relevante data fra kunden eller distributionsselskabet. Hver af parterne kan overdrage leveringsaftalen til tredjemand med den anden parts skriftlige samtykke.

8. Personoplysninger

Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer ofeg oplysninger om kunden. ofeg kan videregive oplysningerne til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. Kunden kan ved at skrive til ofeg’s Kundeservice få indsigt i oplysningerne og anmode om at få oplysningerne berigtiget. Ofeg kan kræve gebyr for at give et skriftligt svar.

9. Klager

Klager og krav i forbindelse med ofeg’s eventuelle manglende overholdelse af aftalen behandles i ofeg’s Kundeservice. Hvis kunden ikke er tilfreds med ofeg’s afgørelse, kan kunden klage skriftligt til Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Energitilsynets sekretariat tager stilling til, om klagen hører under Energitilsynet eller Ankenævnet på Energiområdet (www.energianke.dk).

10. Ikrafttrædelse og ændringer

Disse leveringsbetingelser træder i kraft den 1. oktober 2005 og træder i stedet for tidligere leveringsbetingelser. Ofeg kan ændre disse leveringsbetingelser efter forudgående varsel ved offentliggørelse på ofeg’s hjemmeside og meddelelse til kunden på regninger, i kundeblad eller på andre af ofeg valgte måder. Hvis ændringerne skyldes regulatoriske forhold, herunder ændret lovgivning, påbud fra offentlige myndigheder eller ændringer i distributionsselskabets betingelser, er kunden forpligtet til at overholde de ændrede leveringsbetingelser, når meddelelse om ændringerne er kommet frem til kunden. Skyldes ændringerne andet end regulatoriske forhold, er kunden forpligtet til at overholde de ændrede leveringsbetingelser fra det i meddelelsen angivne tidspunkt, medmindre kunden opsiger aftalen inden for den i meddelelsen angivne frist.

LEVERINGS BETINGELSER El

1. Generelle bestemmelser

Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra ofeg til kunden, medmindre andet fremgår skriftligt af aftalen med kunden. Aftale mellem ofeg og kunden om elleverance indgås på dansk og efter dansk ret. Kunden skal have en netaftale med det lokale netselskab, der varetager transport af den leverede energimængde fra det overordnede højspændingsnet og frem til forbrugsstedet. Ofeg har fuldmagt til at repræsentere kunden i forbindelse med leverandørskifte over for kundens netselskab. Ofeg tilbud er betinget af ofeg´s kreditgodkendelse af kunden. Forbeholdet bortfalder senest 10 arbejdsdage efter DONG Energys ordremodtagelse. Til brug ved kreditvurdering kan ofeg indhente oplysninger i kredit-oplysningsbureauer og advarselsregistre.

2. Levering

Leverancen og prisen er inklusive balancekraft. Det betyder, at kunden til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov. Ofeg leverer den aftalte energimængde på det overordnede højspændingsnet i kundens systemområde (henholdsvis vest og øst for Storebælt). Transport til forbrugsstedet afregnes af kunden med netselskabet i nettariffen. Den samlede leveringsmængde pr. prisområde til de i kontrakten aftalte aftagesteder kan for erhvervsdrivende variere med maksimalt +/- 25 %. Leveringsmængden opgøres fra leveringens begyndelse år for år, dog begrænset af leveringsperioden. Hvis leveringsmængden udgør mindre end 75 % eller mere end 125 % af den aftalte mængde, kan ofeg regulere prisen i forhold til prisudviklingen på el. Prisreguleringen beregnes for hele den mængde, der ligger over eller under den aftalte mængde.

3. Måling og afregning

Afregning sker som acontobetaling, medmindre andet er aftalt. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte elforbrug, efter ofeg har modtaget måledata fra netselskabet. Det påhviler kunden gennem netselskabet at sikre ofeg de nødvendige måleraflæsninger. Foreligger der ikke en aflæsning, har ofeg ret til at beregne elforbruget og afregne på basis af et skøn.

4. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner og er eksklusive betaling til netselskabet, herunder netbetaling og afgifter til staten. Regninger fra ofeg er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato samt hvortil betaling skal ske. Ofeg kan kræve depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for kundens betalingsforpligtelse, såfremt ofeg vurderer, at der foreligger eller det forventes, at der opstår en begrundet risiko for tab. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er ofeg berettiget til at beregne renter i henhold til Renteloven af den til enhver tid gældende restgæld fra denne dato og indtil betaling sker. Ofeg opkræver gebyr ved fremsendelse af rykkerskrivelser. Gebyrer fremgår af ofeg´s hjemmeside, ofeg har ret til at regulere kontraktbetingelserne herunder prisen på grund af ændringer i regulatoriske forhold eller påbud fra offentlige myndigheder, som ligger uden for ofeg´s kontrol. Ofeg er berettiget til at regulere prisen med den økonomiske nettokonsekvens heraf. Ofeg giver kunderne forudgående meddelelse herom.

5. Måledata

Netvirksomheden er ansvarlig for måleudstyret og indestår for målingens korrekthed. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af korrektion af måledata. Hvis kunden eller ofeg har mistanke om, at de foretagne målinger ikke er korrekte, har begge parter ret til at rette henvendelse til netselskabet. Hvis måledata ikke foreligger eller er fejlbehæftede, afregnes kunden ud fra et skønnet forbrug baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og kundens tilsluttede brugsgenstande.

6. Misligholdelse

Hvis kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har ofeg ret til at opsige aftalen med et rimeligt varsel. Hvis kunden misligholder sine betalinger over for ofeg, kan indberetning herom ske til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Hvis ofeg væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har kunden ret til at opsige aftalen straks. Hvis netselskabet eller den systemansvarlige afbryder eller begrænser leverancerne til kunden som følge af forhold, der ikke skyldes kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af aftalen.

7. Leveringshindringer og force majeure

Ofeg er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Ofeg er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af netselskabet, den systemansvarlige eller den nordiske elbørs, Nord Pool. Ofeg er fri for ethvert ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i denne aftale samt følgerne heraf, når opfyldelsen er blevet umulig eller urimelig vanskelig på grund af begivenheder, som ligger uden for ofeg´s kontrol, og som ved aftalens indgåelse ikke kunne forudses eller tages i betragtning. Ofeg er ligeledes ansvarsfri, hvis der indtræder force majeure eller lignende situationer, herunder krig, ildsvåde, strejke af mere generel karakter, lock-out samt usædvanlige naturbegivenheder. Den part, der vil påberåbe sig krav i forbindelse med en begivenhed, skal inden for rimelig tid meddele den anden part det.

8. Erstatningsansvar

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, undtaget hvor der i disse standardvilkår og i den skriftlige aftale mellem parterne er anført tilføjelser og indskrænkninger. Ofeg er ikke ansvarlig for tabt avance, driftstab, datatab eller andet indirekte tab.

9. Ophør og overdragelse

Elleverancens ophør eller opsigelsesvarsel fremgår af aftalen. Ingen af parterne kan opsige aftalen inden et aftalt ophør. Ved ophør skal kunden selv sørge for en ny aftale om fortsat ellevering. Hvis ofeg får meddelelse om, at kunden har fået ny elleverandør inden aftalens ophør, opkræver ofeg kunden et gebyr på 200 kr. inkl. moms plus eventuelle omkostninger til afvikling af aftalen. Hvis kunden .ytter fra leveringsadressen, går konkurs eller af anden årsag er tvunget til at udtræde af aftalen, rettes der henvendelse til ofeg for aftale om vilkår for udtrædelse eller overførsel af aftalen til levering til alternativ adresse. Såfremt en eller flere bestemmelser i nærværende kontrakt og tilhørende bilag er ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af kontraktens øvrige bestemmelser, i det omfang det er nødvendigt for, at bestemmelserne atter er gyldige, jf. princippet i aftalelovens § 36. Kunden må hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser ifølge aftalen uden ofeg forudgående skriftlige samtykke. Ofeg må uden kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern eller interesseforbundet selskab i Europa og / eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter / aktiver og passiver til tredjemand.

10. Tvister vedrørende aftalen

Tvister mellem kunden og ofeg afgøres efter dansk ret. Tvister mellem erhvervsdrivende og ofeg anlægges og afgøres ved voldgift, jvf. dog nedenfor. Sagen afgøres i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. For kontrakter under 3 mio. kr. afgøres sagen ved en af henholdsvis Dansk Industri og Dansk Energi udpeget voldgiftsmand. For kontrakter over 3 mio. kr. udpeges derudover en formand af Det Danske Voldgiftsinstitut. Sager, hvor der søges dom for et forfaldent tilgodehavende til ofeg, anlægges ved Retten i Gentofte. Fremkommer der under en sådan civil sag spørgsmål om aftalens fortolkning og rækkevidde eller andre realitetsindsigelser, skal sådanne spørgsmål kunne afgøres ved voldgift, jvf. ovenfor. En ved domstolene anlagt civil sag skal stå i bero indtil der foreligger en endelig voldgiftskendelse.

11. Ændringer

Ofeg har ret til at ændre på betingelserne, når ændringen skyldes ændret lovgivning, der ligger uden for ofeg kontrol. Parterne er forpligtet til at overholde de nye betingelser, når meddelelse om ændringen er vedtaget.

11. Kundeservice

Henvendelse til Odin Fyringsolie & Naturgas skal ske til :

Odin Fyringsolie El & Naturgas
Enggårdsvej 16
2610 Rødovre

Telefon: 21 645 645
post@odinfyringsolie.dk
www.odinfyringsolie.dk